طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل مؤثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

2 استاد دانشگاه، مدعو دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده

هدف این تحقیق طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل مؤثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران می‌باشد. روش شناسی تحقیق ترکیبی می‌باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل موثر فساد اداری در دولت الکترونیک از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 20 متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اعضای پانل می‌باشد و در بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری می‌باشد که در این بخش تعداد 10 نفر از متخصصان با محقق مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص‌های ویژگی‌های ساختاری شناسایی شده در بخش کیفی شامل عدم وجوددانش کافی، فقدان وجود برنامه‌های اجرایی، عدم وجود حمایت‌های فنی، عدم بازخورد اطلاعات به تمام واحدها، به عنوان مهمترین علل ایجاد فساد اداری در دولت الکترونیک محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


-         اسماعیلی، رضا.، سیف زاده، علی. (1394). ادراک از فساد اداری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، دانش ارزیابی، شماره 25، پاییز، 73-89.
-         تیزرو، علی. (1389). طراحی مدل زنجیره تأمین چابک رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، شرکت سهامی ذوب آهن، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-         ثقفی، فاطمه.، علی احمدی، علیرضا.، قاضی نور، سید سپهر.، حور علی، منصوره. (1394). تدوین و شناسایی سناریوهای امکان پذیر آینده ی خدمات دولت الکترونیک ایران در افق 1404، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 7، شماره 1، بهار، 49-68.
-         حقیقتیان، منصور.، کریمی زاد، سمیه.، نظری، جواد. (1391). بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره پیاپی 48، شماره چهارم، زمستان، 125-142.
-         رضایی پندری، عباس.، یکه زارع، محسن. (1395). طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل انتقال فناوری موفیت آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 20، شماره 1، بهار، 61-79.
-         عطایی، امید. (1389). شاخص‌های ادراک فساد و راه کارهای اجرای آن، مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت اداری، انتشارات زمان، تهران.
-         مرکز آمار ایران. (1393). گزارش عملکرد اداری در باب کاهش فساد اداری با نگاهی جامع به حضور دولت الکترونیک، شماره 74.
-         Dunleavy, Patrick, and Christopher Hood. (1994). From old public administration to new public management. Public Money & Management 14: 9–16.
-         Heeks, Richard. (2001). Understanding E-governance for Development. Manchester: Institute for Development Policy and Management. Huntington, Samuel. 2011.
-         Ho, A. T.-K. (2002). Reinventing local governments and the e-government initiative. Public Administration Review, 62 (4), 434–444.
-         Jitesh Thakkar, S.G. Deshmukh, A.D. Gupta and Ravi Shankar, (2017). “Development of a balanced scorecard An integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP)”, International Journal of Productivity and Performance Management , 56 ( 1), 25-59.
-         Kaboolian, Linda. (1998). The new public management: Challenging the boundaries of the management vs. administration debate. Public Administration Review 58: 189–93.
-         Potnis, Devendra. (2010). Measuring E-governance as an innovation in the public sector. Government Information Quarterly 27: 41–48
-         Prabhu, Rama C. S. 2013. E-governance: Concepts and Case Studies. New Delhi: PHI Learning.
-         Ritzer, George. (2011). Sociological Theory. Eighth edition. New York: mc graw Hill
-         Seo JW, Mehedi HMG (2016) E-government Efforts against Corruption in Bangladesh: What We Have Done and What We Have to Do. Int J Polit Sci Diplom 1: 107. doi: http://dx.doi.org/10.15344/ijpsd/2016/107.
-         Singh M.D., Shankar, R, Narain R , Agarwal, (2003), “An interpretive structural modeling of knowledge management in engineering industries”, Journal of Advances in Management Research, 1, 28 – 40
-         Tolbert, Caroline J., and Karen Mossberger. (2006). The effects of E-government on trust and confidence in government. Public Administration Review 66: 354–69.
-         Torres, Lourdes, Vicente Pina, and Sonia Royo. (2005). E-government and the transformation of public administrations in EU countries: Beyond NPM or just a second wave of reforms? Online Information Review 29: 531–53.
-         United Nations. (2014). United Nations e-government survey 2014. New York, NY:United Nations.
-         Xia, S. (2017).  E-Governance and Political Modernization: An Empirical Study Based on Asia from 2003 to 2014, administrative sciences, 7, 25; doi:10.3390/admsci7030025.