تحلیل عوامل مؤثر بر تنبلی اجتماعی (مطالعه مقایسه‌ای میان کارمندان دو شهر یزد و خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

تنبلی اجتماعی به‌عنوان «کاهش قابل‌ملاحظه تلاش افراد در کارهای گروهی در مقایسه با انجام همان کار به‌صورت انفرادی» تعریف شده است. با توجه به این مسئله، هدف مقاله حاضر بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تنبلی اجتماعی در سطح خرد، میانه و کلان و ارائه راهکارهای لازم برای آن در جامعه می‌باشد. برای این منظور، با استفاده از داده‌های پیمایشی در بین 400 نفر از کارمندان دو شهر یزد و خرم‌آباد به بررسی عوامل تأثیرگذار پرداخته می‌شود. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند گانه استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نبود انگیزه پیشرفت و غضب اخلاقی در سطح خرد و بیگانگی سیاسی و عام‌گرایی در سطح کلان با 0.48 درصد تبیین، مهم‌ترین تبیین‌کننده‌های تنبلی اجتماعی در این پژوهش می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


-         آقا تهرانی، مرتضی. (1383). اهمال‌کاری، بررسی علل و راهکارهای درمان. قم: موسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
-         استیفن. پی رابینز (1378). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها. ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی- (ویرایش 2) تهران دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-         استونز، راب (1388). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. ترجمه مهرداد میردامادی، تهران، نشر مرکز.
-         آلیس، آلبرت وویلیام جیمز نال (1375). روانشناسی اهمال‌کاری. ترجمه محمدعلی فرجاد. تهران: امیر.
-         الوانی، سید مهدی و نقوی، میرعلی (1381). سرمایه‌ی اجتماعی: مفاهیم و نظریه­ها. مجله‌ی مطالعات مدیریت و بهبود و تحول. شماره‌ی 33 و 34.
-         اورسل، ارنست (1352). سفرنامه اورسل 1882 میلادی. علی‌اصغر سعیدی. تهران: زوار.
-         بازرگان، مهدى، عبدالله متقى (1357). سازگارى ایرانى: فصل الحاقى روح ملت‌ها. تهران: یاد.
-         بلس، ادوانس (1386). روانشناسی تنبلی، ترجمه مهدی فرچه داغی. تهران: دایره. چاپ هفتم.
-         بنجامین، سموئیل گرین ویلر (1366). ایران و ایرانیان (عصر ناصرالدین‌شاه). تهران: جاویدان.
-         بودون، ریمون (1364). منطق اجتماعى، ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: مروارید.
-         پولاک، یاکوب ادوارد (1361). سفرنامه پولاک: ایران و ایرانیان، ترجمه کیکاووس جهان داری، تهران: خوارزمى.
-         جمال‌زاده، محمدعلى (1345). خلقیات ما ایرانیان، تهران: کتاب‌فروشی فروغى.
-         جوادی یگانه، محمد رضا و مجید فولادیان (1391). تنبلی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 132 – 153.
-         جوادی یگانه، محمدرضا، زینب فاطمی امین و مجید فولادیان. (1389 - 1390). بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه‌حل‌ها. فصلنامه راهبرد فرهنگ. شماره دوازدهم و سیزدهم، 134 – 111.
-         جوادی یگانه، محمدرضا و هاشمی، سید ضیاء (1387). نگاهی جدید به مناقشه‌ی فردگرایی و جمع‌گرایی در جامعه‌شناسی. مجله نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 33.
-         حسنی، قاسم (1389). بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال‌های 87 – 86. مجله ی علوم اجتماعی، 33 – 57
-         چلبی، مسعود (1381). «فضای کنش: ابزاری تنظیمی در نظریه‌سازی»، مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره چهارم، شماره 1: 45 – 6، تهران.
-         درویل، گاسپار (1364). سفر در ایران، ترجمه منوچهر اعتماد مقدم. تهران: شباویز.
-         دواس، دی.‌ای (1376). «پیمایش در تحقیقات اجتماعی». ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
-         ریتزر، جورج (1374). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر (محسن ثلاثی). تهران: انتشارات علمی.
-         روشه، گی (1376). جامعه‌شناسی تالکت پارسنز. ترجمه عبدالحسین نیک گهر، انتشارات تبیان، چاپ اول: تهران.
-         ریتزر، جورج (1374). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. (محسن ثلاثی)، تهران: انتشارات علمی.
-         رایت، دنیس. (1385). ایرانیان در میان انگلیسی‌ها. کریم امامی. تهران: فرزان روز.
-         ساروخانی، باقر (1370). دایره المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان.
-         سرنا، کارلا (1362). آدم‌ها و آیین‌ها در ایران: سفرنامه مادام کارلا سرنا. ترجمه علی‌اصغر سعیدى، تهران: زوار.
-         شاردن، ژان (1349). سیاحت‌نامه شاردن (ده جلد). ترجمه محمدعلی عباسی، تهران: امیرکبیر.
-         قاضى مرادى، حسن (1378). در پیرامون خودمدارى ایرانیان. تهران: ارمغان.
-         لیندان، دانلد، ان کوانکو، ریچارد ام (1383). نگرش معاصر بر کارآفرینی. ترجمه ابراهیم عامل محرابی، دانشگاه فردوسی مشهد.
-         کرایب، یان (1389). نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس. ترجمه عباس مخبر، تهران انتشارات آگه.
-         کلمن، جیمز (1377). بنیادهاى نظریه اجتماعى. منوچهر صبورى کاشانى، تهران: نشر نى.
-         گیدنز، آنتونی (1373). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
-         مورفی، راولینسون (1382). یورش فکری. ترجمه لیدا کاوسی و همکاران، انتشارات خضرا.
-         مورگان، ژان ژاک (1335). تبیین در علوم اجتماعی: درآمدی بر فلسفه علم‌الاجتماع. عبدالکریم سروش. تهران: صراط.
-         موریه، جیمز (1380). سرگذشت حاجی‌بابای اصفهان. میرزا حبیب اصفهانی. ویرایش جعفر مدرس صادقی. تهران: صراط.
-         معیدفر، سعید (1378). بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن، تهران. موسسه کار و تأمین اجتماعی.
-         معیدفر، سعید (1385). اخلاق کار و عوامل مؤثر بر آن در ادارات دولتی. رفاه اجتماعی، شماره 23، -241
-         وامبری، آرمینوس (1372). زندگی و سفرنامه‌های وامبری: دنباله ساحت دروغی درویشان. محمدحسن آریا. تهران: علمی و فرهنگی.
-         وبر، ماکس (1368). مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی. حسن پویان. تهران: چاپ خش.
-         Adams. s. (1965). Inequity in social cxchange. In L. Berkowitz (Ed.) Advances in experimcntal social psychohogy vol. 2 p p 265- 299. Newyork: Academic press.
-         choi. Jaepil (2003). Outcomc favorability procedures and individualism – collectivism in procedural justice perception 9. Vo 1. P.p 24-25.
-         Levin, Murray. (1972). Political alienation in man alone. By Josephson, E and
-         Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation.A.S.R.
-         Williams K. D. & Karau s. J. (1991). Social loafing and social Compensation: The effects of expectations of co worker performanc, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 61, No. 4, 570-581.