تجربه زیسته افراد با هویت جنسیِ متفاوت در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

هویت جنسی متفاوت، وضعیتی است که در آن میان جنس زیستی و جنسیت مورد نظر فرد ناهماهنگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربه زیسته افراد دارای هویت جنسی متفاوت در شهر کرمانشاه است. رویکرد نظری مبتنی بر آراء اروین گافمن در باب «داغ ننگ» و هویت جنسی است. روش پژوهش پدیدارشناسی و فنِ گردآوریِ داده مصاحبه است. تعداد مصاحبه شوندگان 22 نفر از ساکنین شهر کرمانشاه بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها از طریق روش هفت مرحله‌ای کلایزی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الف) افراد دارای اختلالِ هویت جنسی از زمان کودکی احساس متفاوتی نسبت به خود دارند. ب) آگاهی افراد جامعه دربارۀ این افراد اندک، همراه با انگ‌زنی و آزار جسمی و روحی است؛ خانواده در مواجهه با افراد دارای اختلال هویت جنسی دو دسته‌اند: مدرن و سنتی. خانواده‌های مدرن تا حدودی برخوردی حمایت‌گرایانه دارند اما خانواده‌هایِ سنتی مواجهه‌ای سرکوبگرانه و مبتنی بر خشونت اتخاذ می‌کنند. ج) عمل تغییر جنسیت یک عمل جراحی ترمیمی است، هویت آن‌ها قبل و بعد از جراحی تغییر چندانی نمی‌کند. اغلب این افراد بعد از جراحی دارای مشکلات اجتماعی، مالی و جسمی هستند و از نهادهای مسئول انتظار حمایت مالی و معنوی دارند.

کلیدواژه‌ها


 • بهرامی نظرآبادی، نجمه؛ هادی فر، هدی (1397). تاثیرهویت جنسی در برداشت از متن. پژوهشنامه زنان، شماره 4: 1-14.
 • حجازی، آریا؛ عدالتی شاطری، زهره؛ مصطفوی، سعیده سادات؛ حسینی، زهرا سادات؛ رزاقیان، منیره و مقدم، مرضیه (1387). بررسی میزان تطابق نقش و هویت جنسی 12 بیمار ترنس سکشوال با جنسیت جدیدشان پس از عمل جراحی تغییر جنسیت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره 13، شماره 4، 78-87.
 • دانا فر، عباسعلی؛ جهانبخش اسماعیل؛ بهیان، شاپور (1394). اختلال هویت جنسیتی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دگر جنس خواهان رجوع کننده به مراکز سازمان بهزیستی کشور طی سال‌های 1392-1394. نشریه طلوع بهداشت، دوره 16، شماره 2، 75-87.
 • عابدینی، صمد؛ سپهری نیا، حمیده (1395). بررسی رابطه ابعاد اجتماعی-فرهنگی و خانوادگی با ادراک از هویت جنسی قبل و بعد از عمل جراحی در افراد دارای اختلال هویت جنسی مورد مطالعه در استان اردبیل. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، دوره 8، شماره 29، 21-38.
 • علیخواه، فردین؛ نادمی، محمد؛ ضیا ناصرانی، محدثه (1394). تجربه انگ زنی و اختلال هویت جنسی؛ آثار و پیامد. فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 13، شماره 1، 43-56.
 • فرهمند، مهناز؛ دانا فر، فاطمه (1396). پدیدارشناسی تجربه زیسته هویت‌های دو جنسیتی از تعاملات خانوادگی تا تعاملات اجتماعی. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 9، شماره اول: 192-212.
 • فولادیان، مجید؛ برادران کاشانی، زهرا (1399). بررسی کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی بعد از تغییر جنسیت. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 11، شماره اول، 392-365.
 • قلی‌پور، سیاوش؛ امیری، نادر؛ تیزچنگ، مهسا (1393). زنان و بازتولید پدرسالاری: مطالعه موردی شهر کرمانشاه. مجله جامعه‌شناسی ایران، 11 (4)، 152-111.
 • کروکلز، بودینج؛ ستینزما، توماس؛ وریس، آنلو دی وریس (1396). اختلال هویت و رشدجنسی. ترجمه‌ی محمد آرش رمضانی. تهران: نشر تزکیه.
 • گافمن، اروینگ (1386). داغ ننگ. ترجمه‌ی مسعود کیانپور. تهران: نشر مرکز.
 • موحد، مجید و حسن زاده کسمانی، مرتضی (1390). رابطه اختلال هویت جنسیتی با کیفیت زندگی. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 12، شماره 44: 111-144.
 • واثق رحیم پرور، سیده فاطمه؛ موسوی، مهدیه سادات؛ رئیسی، فیروزه؛ خدابنده، فریده؛ بحرانی، ناصر (1392). مقایسه کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت با زنان عادی در شهر تهران. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 16، شماره 14، 10-19.
 • Haldeman, D. (2003). Gender atypical youth: Clinical and social issues. The School Psychology Review, 29, 216-222.
 • kessler, S.J. & McKenna, W. (2000). Gender Construction In Everyday Life: Transsexualism (Abridged). Feminism & Psychology, 10(1), 11-29.
 • Parola, N.& et al. (2010). Study of quality of life for transsexuals after- hormonal and surgical reassignment. Sexologies. 19.
 • Singh JC, Tharyan P, Kekre NS, Singh G, Gopalakrishnan G. Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in women attending a medical clinic in south India. J Postgrad Med.2012; 55(2):113-120.
 • Schmitt, D.P. Long, A.E, Mc Phearson, A. Brien, K, Remmert, B. & Shah, S.H (2016). Personality and gender differences in global perspective. International Journal of Psychology. DOI: 10.1002./ijop. 12265
 • Yost, M.R & Smith, T.V. (2014).Transfeminist Psychology. Feminism & Psychology, 24 (2), 145-156.