دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-450 
مسئله تجرد: سوژه و زیست‌جهانِ نو پدید دختران شهر تهران

صفحه 7-43

10.22059/ijsp.2021.84965

جواد مداحی؛ بیژن زارع؛ سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب پور گتابی


بازتولید نابرابری آموزشی در دوران شیوع کرونا

صفحه 169-204

10.22059/ijsp.2021.84970

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی