عوامل شکل‌گیری خیانت زناشویی در ایران؛ مطالعه فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: این مطالعه به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که عوامل خیانت زناشویی در خانواده ایرانی شامل چه مواردی است. پژوهش حاضر، از روش «فراترکیب کیفی» مطالعات پیشین استفاده کرده است. در این راستا، 78 مقاله­ علمی - پژوهشی در ایران که به موضوع خیانت زناشویی پرداخته­اند مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت و تمام یافته­های آنها استخراج و مورد کدگذاری چندمرحله­ای قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل خیانت زناشویی در ایران را می­توان تحت 9 مقوله اصلی، طبقه­بندی نمود که شامل موارد زیر است؛
1- عوامل اجتماعی؛ 2- عوامل روان­شناختی؛ 3- عوامل فرهنگی؛ 4- عوامل خانوادگی؛ 5- عوامل فردی؛
6- عوامل رابطه­ای؛ 7- عوامل اقتصادی؛ 8- عوامل رسانه­ای و 9- عوامل زمینه­ای. هریک از این مقوله­های اصلی، به زیرمقوله­های مختلفی تقسیم شده است. در این راستا، عوامل اجتماعی پدیدآورنده خیانت، شامل «فرصت­های خیانت»، «گروه­های دوستی» و «شرایط محیطی» بوده است. عوامل روان­شناختی خیانت، شامل «نوع شخصیت افراد»، «سبک­های دلبستگی» و «نوع طرحواره عشق» آنهاست. عوامل فرهنگی نیز به «تغییر ارزش­ها و باورها» و «نوع تربیت دینی» افراد اشاره داشته است. عوامل خانوادگی نیز شامل «ازدواج نامناسب»، «اختلافات خانوادگی»­ و «نوع پیشینه خانوادگی» افراد است. همچنین عوامل فردی شامل «نارضایتی جنسی»، «نارضایتی عاطفی»، «احساس تنهایی»، «فقدان دسترسی به همسر»، «ضعف در کنترل همسر»، «خشونت خانگی»، «انتقام از همسر» و «نقش نفر سوم رابطه» است. عوامل اقتصادی نیز شامل «پایگاه اقتصادی فرد»، «نقش مشکلات مالی» و «انگیزه ورود به خیانت به بهانه پیشرفت­های کاری و شغلی» بوده است. عوامل رسانه­ای نیز به «تضعیف ارزش­های ایرانی از طریق شبکه­های اجتماعی و شبکه­های ماهواره­ای» و همچنین «تولید نیازهای جدید توسط رسانه­ها» تأکید نموده است. در آخر، عوامل زمینه­ای نیز شامل نقش «سن» و «جنسیت» در خیانت بوده است. یافته­ ها نشان داد که خیانت در بین مردان و در بین جوانان ایرانی، بیشتر از سایر گروه­های اجتماعی رخ داده است. 

کلیدواژه‌ها


 • آسایش، محمدحسین. فرحبش، کیومرث.، سلیمی بجستانی، حسین.، دلاور، علی. (1396). تبیین تجارب و واکنش‌های عاطفی زنان قربانی بی­وفایی همسر؛ یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6 (4): 355 –
 • آزادارمکی، تقی، شریفی ساعی، محمد حسین.، ایثاری، مریم.، و طالبی، سحر. (1391). سنخ­شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران، دوفصلنامه جامعه­پژوهی فرهنگی، 2(2): 1 –
 • استراوس، آنسلم.، کربین، جولیت. (1390). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه‌ زمینه‌ای (ترجمه ابراهیم افشار)، تهران، نشر نی.
 • مدرسی، فریبا.؛ زاهدیان، سسیدحسین.، و هاشمی محمدآباد، نذیر. (1393). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سایقه خیانت زناشویی، ارمغان دانش.، 19 (1): 78 -88.
 • حبیبی، مجتبی.، حاجی­حیدری، زهرا. (1396). علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه­کننده به دادگاه خانواده؛ یک مطالعه کیفی، فصلنامه خانواده پژوهی، 11 (42): 165 –
 • حبیب­پور، کرم.، صفری شالی، رضا. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران، نشر لویه.
 • علی­تبار، سیدهادی.، قنبری، سعید.، زاده­محمدی، علی.، حبیبی، مجتبی. (1393). بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط زناشویی، فصلنامه خانواده پژوهی، 10 (2): 255 –
 • سهرابی، فرامرز.، رسولی، فاطمه. (1387). بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و روابط جنسی فرازناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران، فصلنامه خانواده پژوهی، 4 (2): 133-143.
 • کاوه، سعید. (1383). روان­شناسی بی­وفایی و خیانت، تهران، انتشارات هنرسرای اندیشه.
 • فتحی، منصور.، فکرآزاد، حسین.، غفاری، غلامرضا.، بوالهری، جعفر. (1392). عوامل زمینه­ساز بی­وفایی زناشویی مردان، فصلنامه رفاه اجتماعی، 13 (51)، 109 –
 • فیروزجائیان، علی اصغر.، قدیری، حسن. (1396). مطالعه پدیدارشناختی دلائل بی­وفائی زناشویی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 11 (1): 120 –
 • هنرپروران، نازنین. (1393). بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) بر بخشش و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر، فصلنامه زن و خانواده، 5 (2): 135- 150.
 • Adamopoulou, E. (2013). New Facts on Infidelity. Economics Letters, 121: 458-462.
 • Atkins, D. C., Eldridge, K. E., Baucom, D. H., & Christensen, A. (2005). Behavioral Marital Therapy and Infidelity: Optimism in the Face of Betrayal, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73 (1): 144–150.
 • Betzig, L. (1989). Causes of Conjugal Dissolution: A Cross-Cultural Study, Current Anthropology, 30 (5): 654–676.
 • Blow, A. J., & Hartnett, K. (2005). Infidelity in Committed Relationships II: A Substantive Review, Journal of Marital and Family Therapy, 31 (2): 217–233.
 • Blumstein, P., & Schwartz, P. (1983). American Couples: Money, Work, Sex. New York: William Morrow.
 • Boekhout, B. A., Hendrick, S. S., & Hendrick, C. (1999). Relationship Infidelity: A Loss Perspective. Journal of Personal and Interpersonal Loss, 4 (2): 97-123.
 • Brand, R. J., Markey, C. M., Mills, A., & Hodges, S.D. (2007). Sex Differences in Self-Reported Infidelity and its Correlates, Journal of Sex Roles, 57, 101-109.
 • Cooper, H. M., & Lindsay, J. J. (1998). Research Synthesis and Meta-Analysis. In L. Bickman & D. J. Rog (Eds.), Handbook of applied social research methods (pp. 315-337). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Drigotas, S., Safstrom, A., & Gentilia, T. (1999). An Investment Model Prediction of Dating Infidelity, Journal of Personality and Social Psychology, 77: 509–524.
 • Erwin, E., Brotherson, M., Summers, J. A. (2011). Understanding Qualitative Metasynthesis: Issues and Opportunities in Early Childhood Intervention Research, Journal of Early Intervention, 33 (3): 186 – 200.
 • Fisher, H. (1992). Anatomy of love: The Natural History of Monogamy, Adultery, and Divorce, New York: W. Norton.
 • Fisher, H., Tsapelas, I, and Aron, A. (2010). "Infidelity: When, Where, Why". IN WR Cupach and BH Spitzberg, The Dark Side of Close Relationships II, New York: Routledge: 175-196.
 • Forste, R., & Tanfer, K. (1996). Sexual Exclusivity Among Dating, Cohabiting, and Married Women. Journal of Marriage and the Family, 58, 33–47.
 • Gemmer, S. (2013). Exploring Infidelity: Developing the GEM RIM (Gemmer's Risk of Infidelity Measure), Dissertation of Doctor of Psychology (PsyD), Wright State University.
 • Glass, S. P. (2002). Not “just friends”: Protect your Relationship from Infidelity and Heal the Trauma of Betrayal. New York: Free Press.
 • Gordon, K. C., Baucom, D. H., Snyder, D. (2005). Treating Couples Recovering from Infidelity: An Integrative Approach, Journal of Clinical Psychology, 61(11): 1393–1405.
 • Herber, O. R., Bücker, B., Metzendorf, M. and Barroso, J. (2017). A Qualitative Meta-Summary Using Sandelowski and Barroso’s Method for Integrating Qualitative Research to Explore Barriers and Facilitators to Self-Care in Heart Failure Patients, European Journal of Cardiovascular Nursing: Journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology, 16 (8): 662 – 677.
 • Hunt, M. (1974). Sexual Behavior in the 1970s, Chicago: Playboy Press.
 • Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E., & Gebhard, P. (1953). Sexual Behavior in the Human Female. Philadelphia: W. B. Saunders.
 • Lewandowski Jr., G. W., & Ackerman, R. A. (2006). Something’s Missing: Need Fulfillment and Self-Expansion as Predictors of Susceptibility to Infidelity. The Journal of Social Psychology, 146(4), 389-403.
 • Mileham, B. L. A. (2007). Online Infidelity in Internet Chat Rooms: An Ethnographic Exploration, Computers in Human Behavior, 23: 11–31.
 • Neumann, M. G. (2008). The Truth About Cheating: Why Men Stray and What You Can Do to Prevent It. John Wiley & Sons.
 • Paterson, B., Thorne, S., Canam, C., & Jillings, C. (2001). Metastudy of Qualitative Health Research: A Practical Guide to Meta-Analysis and Meta-Synthesis. London: Sage.
 • Sandelowski, M. and Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research, New York: Springer Publishing Company.
 • Shackelford, T. K., Buss, D. M., & Bennett, K. (2002). Forgiveness or Breakup: Sex Differences in Responses to a Partner’s Infidelity. Cognition and Emotion, 16 (2): 299–307.
 • Tafoya, M., A. & Spitzberg, B. H. (2007). The Dark Side of Infidelity: Its Nature, Prevalence, and Communicative Functions. In B. H. Spitzberg & W. R. Cupach (Eds.), the Dark Side of Interpersonal Communication (2nd ed., pp. 201-242). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Touesnard, L. (2009). What’s Love Got to Do with It? A Study of the Effects of Infidelity on Contemporary Couples, M.A Thesis in Sociology, Ontario, University of Waterloo.
 • Treas, J. & Giesen, D. (2000). Sexual Infidelity Among Married and Cohabiting Americans. Journal of Marriage and the Family, 62(1): 48-60.
 • Walsh, D., Downe, S. (2004). Meta-Synthesis Method for Qualitative Research: A Literature Review, Journal of Advanced Nursing, 50(2): 204 – 211.
 • Whitty, M.T. (2005). The Realness of Cybercheating: Men’s and Women’s Representations of Unfaithful Internet Relationships. Social science computer review, 23 (1): 57 – 67.
 • Whitty, M. T. (2007). Manipulation of Self in Cyberspace. In B. H. Spitzberg & R. Cupach (Eds.), The Dark Side of Interpersonal Communication (2nd ed., pp. 93-118). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Wiederman, M. (1997). Extramarital Sex: Prevalence and Correlates in a National Survey. The Journal of Sex Research, 34 (2): 167–174.
 • Zola, M. F. (2007). Beyond Infidelity-Related Impasse; an Integrated, Systemic Approach to Couples Therapy, Journal of Systemic Therapies, 26 (2): 25 - 41.

پیوست؛ فهرست مقالات تحلیل شده در فراترکیب

 • آرین­فر، نیره.، اعتمادی، عذرا. (1395). مقایسه اثربخشی زوج­درمانی یکپارچه­نگر و هیجان­مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت همسر، فصلنامه پژوهش­های مشاوره، 15 (59): 7 –
 • آسایش، محمدحسین. فرحبش، کیومرث.، سلیمی بجستانی، حسین.، دلاور، علی. (1396). تبیین تجارب و واکنش­های عاطفی زنان قربانی بی­وفایی همسر؛ یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6 (4): 355 –
 • آسایش، محمدحسین.، فرحبخش، کیومرث.، دلاور، علی.، سلیمی بجستانی، حسین. (1396). واکنش­های روان­تنی و آثار جسمانی ناشی از بی­وفایی در زنان قربانی بی­وفایی همسر؛ یک مطالعه پدیدارشناسی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 (8): 641 –
 • آسایش، محمدحسین.، فرحبخش، کیومرث.، سلیمی بجستانی، حسین.، دلاور، علی. (1397). شناسایی و تبیین تجارب و واکنش­های معنوی زنان قربانی خیانت زناشویی، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، 6 (12): 57 –
 • آسایش، محمدحسین.، فرحبخش، کیومرث.، دلاور، علی.، سلیمی بجستانی، حسین. (1397). تجارب و واکنش­های شناختی زنان آسیب دیده از بی­وفایی همسر؛ یک مطالعه پدیدارشناسی، تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7 (2): 214 –
 • آسایش، محمدحسین.، فرحبخش، کیومرث.، سلیمی بجستانی، حسین.، دلاور، علی. (1398). بررسی واکنش­های ارتباطی زنان قربانی بی­وفایی همسر؛ یک مطالعه کیفی، پژوهش­های مشاوره، 18 (69): 31 –
 • اجتهادی، مصطفی.، واحدی، گلناز. (1395). بررسی جامعه­شناختی پتانسیل خیانت در روابط زناشویی و عوامل مؤثر بر آن، مجله جامعه­شناسی ایران، 17 (4): 105 –
 • افشاری کاشانیان، امید.، زهراکار، کیانوش.، محسن­زاده، فرشاد.، تاجیک اسماعیلی، عزیزاله. (1398). شناسایی عوامل زمینه­ساز خیانت ­زناشویی در زنان، پژوهش­های مشاوره، 18 (71): 122 –
 • اکبری، زهرا.، شفیع­آبادی، عبدالله.، هنرپروران، نازنین. (1390). مقایسه سبک­های دلبستگی در مردان متأهل با روابط فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی، مجله اندیشه و رفتار، 5 (20): 25 –
 • امینی­ها، آزاده.، فرحبخش، کیومرث.، اسمعیلی، معصومه. (1394). تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی، فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 5 (3): 72 –
 • باران اولادی، صادق.، اعتمادی، عذرا.، احمدی، سیداحمد.، فاتحی­زاده، مریم. (1397). زوج­درمانی بعد از وقوع خیانت زناشویی مردان؛ یک مطالعه کنترل شده، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 16 (1): 32 –
 • برهانی­زاد، شبنم.، عبدی، رضا. (1396). نقش ابعاد مثلث تاریک شخصیت در پیش­بینی صمیمیت و نگرش به خیانت زوجین متقاضی طلاق، فصلنامه اندیشه و رفتار، 11 (45): 17 –
 • بشرپور، سجاد. (1391). اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علائم پس­آسیبی، کیفیت زندگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی، فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 2 (2): 193 –
 • بهادری جهرمی، ثمینه.، پایان، سهیلا. دشت­بزرگی، زهرا. (1396). پیش­بینی تمایل به روابط فرازناشویی در میان پرستاران براساس هوش اخلاقی و برخی عوامل زمینه­ساز، مجله اخلاق پزشکی، 11 (41): 57 –
 • بهارلو، مهری.، کلانتر کوشه، سیدمحمد.، مهاجر، یحیی. (1394). مقایسه سبک­های هویتی در میان زنان متعهد و غیرمتعهد شهر تهران، پژوهشنامه زنان، 6 (4): 37 –
 • پرواسی، آزاده.، محمدخانی، شهرام.، حسنی، جعفر. (1395). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در رضایت زناشویی زنان مواجه شده با پیمان­شکنی همسر: مطالعه تک آزمودنی، فصلنامه روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 7 (26): 89 –
 • پنجه­بند، یوسف.، عنایت، حلیمه. (1395). فرآیند شکل­گیری رابطه فرازناشویی از نگاه مردان، فصلنامه ارمغان دانش، 21 (8): 830 –
 • پیکانیان، راضیه.، فرهادی، هادی. (1396). بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام­رسان­های آنلاین و خیانت­های اینترنتی به عنوان پیش­آیند طلاق در زوج­های در آستانه طلاق و مطلقه شهر اصفهان، فصلنامه پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، 7 (1): 81 –
 • ترابیان، لیلا.، عامری، فریده.، خدابخش، روشنک. (1391). بررسی مقایسه­ای ویژگی­های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی­وفا، خیانت­دیده و عادی، فصلنامه مطالعات روان­شناختی، 8 (3): 9 –
 • چوپانی، موسی.، سهرابی فرد، محمد مهدی.، محمدی، فاروق.، اسماعیلی، نوشین.، صمدی فرد، آذر. (1398). ادراک مردان بی­وفا (خیانت) از علل و عوامل بازدارنده از روابط فرازناشویی؛ یک مطالعه کیفی، پژوهش­های مشاوره، 18 (69): 79 –
 • حبیبی عسگرآباد، مجتبی.، حاجی­حیدری، زهرا. (1394). علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه­کننده به دادگاه خانواده؛ یک مطالعه کیفی، فصلنامه خانواده پژوهی، 11 (42): 165 –
 • حجت­خواه، محسن.، محمدی، مژده.، ولدبیگی، پیمان. (1395). رابطه سبک­های دلبستگی، ویژگی­های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرازناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 14 (4): 209 –
 • حسن­­آبادی، حسین.، مجرد، سعید.، سلطانی­فر، عاطفه. (1390). بررسی اثربخشی درمان هیجان­مدار (EFT) بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوج­های دارای روابط خارج از ازدواج، پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره، 1 (2): 25 –
 • خدایاری­فرد، محمد.، علوی­نژاد، ثریا.، سجادی اناری، سعید.، زندی، سعید. (1395). اثربخشی خانواده­درمانی شناختی – رفتاری بر اختلال تنوع­طلبی جنسی، فصلنامه رویش روان­شناسی، 5 (4): 85 –
 • خرم­آبادی، راضیه.، سپهری شاملو، زهره.، صالحی فدردی، جواد.، بیگدلی، ایمان. (1397). مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی، فصلنامه روان­شناسی شناختی، 6 (1): 46 –
 • درتاج، فریبا.، رجبیان، ده­زیره، مریم.، فتح­اللهی، فیروزه.، درتاج، فتانه. (1397). رابطه میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان، فصلنامه روان­شناسی تربیتی، 13 (47): 119 –
 • دشت­بزرگی، زهرا. (1396). تأثیر مداخله مبتنی بر شفقت خود بر احساس تنهایی و تنظیم هیجانی زنان آسیب­دیده از خیانت زناشویی، دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 18 (2): 72 –
 • رضوانی­زاده، اکرم.، اسلانی کتولی، انیسه. (1395). پیش­بینی روابط فرازناشویی از روی سبک­های دلبستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متأهل، مجله پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری، 1 (2): 36 –
 • رفیعی، سحر.، حاتمی، ابوالفضل.، فروغی، علی اکبر. (1390). رابطه بین طرح­واره­های ناسازگارانه اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی، فصلنامه جامعه­شناسی زنان، 2 (1): 21 –
 • رفیعی، علیرضا.، کلانتری، مهرداد.، نشاط­دوست، حمیدطاهر.، عریضی، حمیدرضا. (1396). برساخت­های شخصی فهم همسران خیانت­دیده از بخشایش همسر، فصلنامه خانواده­پژوهی، 13 (49): 131 –
 • سودانی، منصور.، کریمی، جواد.، مهرابی­زاده هنرمند، مهناز.، نیسی، عبدالکاظم. (1391). اثربخشی زوج­درمانی هیجان­مدار بر کاهش آسیب­های ناشی از خیانت همسر، فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 10 (4): 258 –
 • سهرابی، فرامرز.، رسولی، فاطمه. (1387). بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و روابط جنسی فرازناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران، فصلنامه خانواده پژوهی، 4 (2): 133 –
 • شجاعی، ریحانه.، احمدی، سیداحمد.، جزایری، رضوان السادات.، اعتمادی، عذرا. (1396). شناسایی و مقایسه آسیب­های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین، فصلنامه خانواده­پژوهی، 13 (52): 551 –
 • شخمگر، زهرا. (1395). اثربخشی طرح­واره درمانی بر کاهش مشکلات سلامت روان ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین، فصلنامه نسیم تندرستی، 5 (1): 34 –
 • شرف­الدین، سیدحسین.، صالحی­زاده، عبدالهادی. (1395). زمینه­های روابط فرازناشویی در ایران؛ مطالعه موردی شهر تهران، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، 7 (3): 117 –
 • شریفی، مرضیه.، حاجی­حیدری، مهناز.، خوروش، فریبرز.، فاتحی­زاده، مریم. (1391). رابطه طرح­واره­های عشق و توجیه روابط فرازناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان، فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 10 (6): 526 –
 • شیردل، ملیحه. (1385). عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی، فصلنامه رفاه اجتماعی، 6 (22): 133 –
 • شیورانی، مونا.، آزادفلاح، پرویز.، مرادی، علیرضا.، اسکندری، حسین. (1395). درمان اختلال پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر، فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، 7 (25): 85 –
 • صادقی، زهره.، صفاری­نیا، مجید.، سهرابی، فرامرز.، علی­پور، احمد. (1396). اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن­های آسیب­دیده از عهدشکنی همسران، فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 11 (3): 315 –
 • عبدالملکی، مریم.، اعظم ­آزاده، منصوره.، قاضی­نژاد، مریم. (1394). رابطه استفاده از رسانه­های جهانی و بازاندیشی مدرن با گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه، فصلنامه خانواده­پژوهی، 11 (43): 309 –
 • عبدالملکی، مریم.، اعظم آزاده، منصوره. (1393). بررسی کیفی روابط فرازناشویی، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 13 (24): 1 –
 • عبدی، محمدرضا.، خوش­کنش، ابوالقاسم.، پورابراهیم، تقی.، محمدی، روح­الله. (1391). بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی، فصلنامه مطالعات روان­شناختی، 8 (3): 135 –
 • عجم، علی اکبر. (1395). تأثیر آموزش­های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره­ای بر تعارض زناشویی و نگرش به خیانت زناشویی، دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان­شناسی، 10 (18): 121 –
 • علوی­زاده، فرانک.، شاکریان، عطا. (1395). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه روابط فرازناشویی (عاطفی، جنسی)، مجله روان­ پرستاری، 4 (6): 8 –
 • علی­تبار، سیدهادی.، پورآوری، مینو.، حبیبی عسگرآباد، مجتبی.، علی­پور، زینب. (1394). مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت­گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی فیس­بوک، فصلنامه خانواده­پژوهی، 11 (43): 297 –
 • علی­تبار، سیدهادی.، قنبری، سعید.، زاده­محمدی، علی.، حبیبی، مجتبی. (1393). بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی، فصلنامه خانواده­پژوهی، 10 (38): 255 –
 • عنایت غلام­پور، منیره.، عبدالله­زاده، حسن. امیرشاهی، مهربانو.، ثناگو، اکرم. (1396). ارتباط ویژگی­های شخصیتی، الگوهای ناسازگار اولیه، خوش­بینی و بدبینی با توجیه خیانت زناشویی در افراد متأهل، فصلنامه روان­پرستاری، 5 (1): 8 –
 • عنایت، حلیمه.، حاجیان، بهجت. (1394). عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خیانت؛ مورد مطالعه: مردان و زنان متأهل شهر اصفهان، جامعه­شناسی کاربردی، 26 (60): 69 –
 • عیسی­نژاد، امید.، باقری، آرزو. (1395). پدیدارشناسی روش­های توجیه خیانت؛ سازوکارهای رویارویی با ناهماهنگی­های شناختی در روابط فرازناشویی، مشاوره و روان­درمانی خانواده، 6 (2): 189 –
 • فتحی، منصور.، فکرآزاد، حسین.، غفاری، غلامرضا.، بوالهری، جعفر. (1392). عوامل زمینه­ساز بی­وفایی زناشویی مردان، فصلنامه رفاه اجتماعی، 13 (51)، 109 –
 • فتحی، منصور.، پروین، ستار.، جوادیان، سید رضا. (1395). مقایسه علل بی­وفایی مردان و زنان در روابط زناشویی؛ یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 5 (4): 401 –
 • فیروزجائیان، علی اصغر.، قدیری، حسن. (1396). مطالعه پدیدارشناختی دلائل بی­وفائی زناشویی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 11 (1): 120 –
 • قاسمی، بهزاد.، رنجبر سودجانی، یوسف.، شریفی، کبیر. (1396). نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی، فصلنامه رویش روان­شناسی، 6 (1): 46 –
 • قره­گوزلو، نادیا.، مرادحاصلی، مستانه.، عطادخت، اکبر. (1397). مقایسه اثربخشی زوج­درمانی شناختی – رفتاری حضوری و مجازی بر اختلال استرس پس از سانحه در روابط فرازناشویی، فصلنامه پژوهش­های مشاوره، 17 (65): 186 –
 • کرمی، جهانگیر.، زکی­ یی، علی.، محمدی، امید.، حق­شناس، شریفه. (1394). نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 13 (3): 129 –
 • کریم­پور وظیفه­خورانی، علیرضا.، بخشی­پور رودسری، عباس.، ریحانی­مهر، کیومرث.، کمالی قاسم­آبادی، حسین.، نوروزی، حسین.، عباسی اصل، مجتبی. (1396). مقایسه سیستم­های مغزی رفتاری در زوجین درگیر در خیانت زناشویی و زوجین عادی در شهرهای تبریز، تهران و کرج، مجله تصویر سلامت، 8 (2): 97 –
 • کریمی، جواد.، سودانی، منصور.، مهرابی­زاده هنرمند، مهناز.، نیسی، عبدالکاظم. (1393). بررسی میزان اثربخشی زوج­درمانی یکپارچه­نگر بر کاهش افسردگی، علایم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر، پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره، 4 (2): 51 –
 • کریمی، جواد.، مهرابی­زاده هنرمند، مهناز.، سودانی، منصور.، نیسی، عبدالکاظم. (1392). مقایسه اثربخشی زوج­درمانی هیجان­مدار در علائم افسردگی و تنیدگی پس از سانحه برآمده از روابط زناشویی زوجین، مجله روان­شناسی بالینی، 5 (3): 35 –
 • کمال­جو، علی.، نریمانی، محمد.، عطا دوخت، اکبر.، ابوالقاسمی، عباس. (1395). پیش­بینی روابط فرازناشویی براساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه­های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل­کنندگی جنسیت، مجله مشاوره و روان­درمانی خانواده، 6 (2): 39 –
 • کمالی، سارا.، عامری، فریده.، خسروی، زهره.، رمضانی، محمدآرش. (1397). تجربه زیسته زنان از روابط فرازناشویی همسر؛ یک مطالعه پدیدارشناختی، فصلنامه خانواده پژوهش، 14 (53): 95 –
 • کیانی­پور، عمر.، محسن­زاده، فرشاد.، زهراکار، کیانوش. (1396). هم­سنجی اثربخشی طرح­واره درمانی و روایت درمانی هنگام به هم پیوستن هر یک از آن­ها با برنامه غنی­سازی زناشویی بر گرایش به پیمان­شکنی زناشویی و رضایت زناشویی، فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 7 (2): 27 –
 • مدرسی، فریبا.، زاهدیان، سیدحسین.، هاشمی محمدآباد، نذیر. (1393). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی، فصلنامه ارمغان دانش، 19 (1): 78 –
 • مرسلی، زهرا.، موتابی، فرشته.، صادقی، منصوره السادات. (1397). تجربه بخشودگی در زنان دچار خیانت زناشویی، مجله علوم روان­شناختی، 17 (70): 683 –
 • مصری­پور، شیما.، اعتمادی، عذرا.، احمدی، سیداحمد.، جزایری، رضوان السادات. (1395). مقایسه اثربخشی روش­های مشاوره فردی و زوجی بر میل به طلاق زوج­های دارای روابط فرازناشویی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 14 (3): 310 –
 • ملک عسگر، سعاده.، مظاهری، محمدعلی.، فتی، لادن.، موتابی، فرشته.، حیدری، محمود. (1399). دیدگاه طرح­واره درمانگران نسبت به نقش مولفه­های طرح­واره­ای در سبب­شناسی خیانت زناشویی؛ یک مطالعه کیفی، فصلنامه خانواده پژوهی، 16 (62): 199 –
 • موسوی، سحر.، دشت بزرگی، زهرا. (1397). تأثیر تصویرسازی ارتباطی بر دیدگاه فهمی و بخشش در زنان آسیب دیده از بی­وفایی زناشویی، روان­شناسی بالینی و شخصیت، 16 (2): 201 –
 • مومنی جاوید، مهرآور.، شعاع کاظمی، مهرانگیز. (1390). تأثیر روان­درمانی زوجینی بر کیفیت زندگی زوجین آسیب دیده از خیانت­های زناشویی در تهران، مجله تخصصی پژوهش و سلامت، 1 (1): 54 –
 • مومنی جاوید، مهرآور.، شعاع کاظمی، مهرانگیز. (1392). اثربخشی مداخلات روان­درمانی بر بخشش خیانت همسر در زنان متأهل شهر تهران در سال­های 1389 – 1390، فصلنامه پژوهش اجتماعی، 6 (18): 139 –
 • مومنی جاوید، مهرآور.، شعاع کاظمی، مهرانگیز. (1392). بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهدشکنی شهر تهران، مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 11 (1): 151 –
 • مومنی جاوید، مهرآور.، شعاع کاظمی، مهرانگیز.، پورشهریاری، مه­سیما. (1394). بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین­فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده، فصلنامه مطالعات روان­شناختی، 11 (2): 87 –
 • مومنی، خدامراد.، کرمی، جهانگیر.، حویزی زاده­گان، ندا. (1396). رابطه هیجان­خواهی، عاطفه مثبت و منفی و ناگویی هیجانی با خیانت زناشویی، مجله سلامت و مراقبت، 19 (4): 221 –
 • مهمان­نوازان، اشرف. صفاری­نیا، مجید. آقایوسفی، علیرضا.، حسینیان، سیمین. (1396). مقایسه اثربخشی روان­درمانی شناختی – رفتاری و روان­درمانی آدلری زنان آسیب­دیده، دوفصلنامه پژوهش­های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده، 5 (2): 235 –
 • نژادکریم، الهه.، سعیدی­فرد، طاهره.، وحیدنیا، نرگس.، احمدی، خدابخش. (1395). نقش روابط پیش از ازدواج در خیانت زناشویی، سلامت اجتماعی، 3 (4): 299 –
 • نوایی، جعفر.، محمدی آریا، علیرضا. (1394). بررسی ارتباط طرح­واره­های اولیه ناسازگار با توجیه روابط فرازناشویی در میان افراد متأهل، فصلنامه انجمن علمی پرستاری ایران، 3 (4): 18 –
 • هادی، سعیده.، اسکندری، حسین.، سهرابی، فرامرز.، معتمدی، عبدالله.، فرخی، نورعلی. (1395). مدل ساختاری پیش­بینی تعهد زناشویی براساس سبک­های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرح­واره­های ناسازگار اولیه، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 7 (28): 33 –
 • هنرپروران، نازنین. (1393). بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) بر بخشش و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر، فصلنامه زن و جامعه، 5 (2): 135 –
 • هنرپروران، نازنین. (1396). اثربخشی رویکرد تلفیقی ایماگوتراپی و رابطه با ابژه بر کنترل عواطف زوجین خیانتکار، فصلنامه روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 8 (27): 15 –
 • یوسفی، ناصر.، کریمی­پور، بنت­الهدا.، امانی، احمد. (1395). بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی، دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 6 (1): 47 –