دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-424 (پاییز و زمستان 1400) 
کارآفرینی زنانه‌محور به مثابه مقاومت در برابر ساختارهای جنسیتی

صفحه 75-117

10.22059/ijsp.2022.87904

سارا همت؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ بهجت یزدخواستی؛ بیژن خواجه نوری


آسیب‌شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی

صفحه 329-424

10.22059/ijsp.2022.87917

محمد علی ایرانمنش؛ جعفر هزارجریبی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد تقی کرمی قهی