نویسنده = �������������� �������� ��������
واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کلان شهر شیراز

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 339-368

10.22059/ijsp.2022.90890

علی یار احمدی؛ اصغر میرفردی؛ توکل آقایاری هیر؛ عبدالطیف کاروانی؛ مریم السادات دلاور؛ فاطمه گراوند؛ ایلناز امیری


بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

دوره 9، شماره 2، آذر 1397، صفحه 165-183

10.22059/ijsp.2018.68624

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ داود قاسم زاده