بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

2 استاد و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

4 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

چکیده

اشتراک دانش یکی از عناصر اصلی مدیریت دانش بوده که نقش پراهمیتی را در محیط دانشگاهی برای تولید و خلق دانش جدید و مزیت­های رقابتی بازی می‌کند. اعتماد اجتماعی مکانیسم تسهیل­گری و واسطه‌ای دراشتراک دانش را دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مطالعه جامعه شناختی بی‌اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی می‌باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری طبقه‌ای متناسب 650 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­های استاندارد اشتراک دانش و اعتماد اجتماعی بوده که با استفاده از نرم افزار Spss  نسخه 22 تجزیه و تحلیل شده است. یافته­ها نشان می‌دهد که اعتماد اجتماعی همبستگی مثبت و معنی داری با اشتراک دانش دارد. نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهد که مولفه‌های اعتماد اجتماعی با همه ابعاد اشتراک دانش رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج آزمون t نشان می‌دهد که اشتراک دانش برحسب جنسیت تفاوت معنی داری ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون حاکی از این است که مولفه‌های تمایل به همکاری، اعتماد نهادی، صداقت و سن  39 درصد از واریانس اشتراک دانش را تبیین می­کند و بعد تمایل به همکاری با ضریب بتای 33/0 بیشترین نقش را دارد. بنابراین، برای افزایش دادن میزان اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی بایستی به عوامل تاثیرگذار بر اعتماد اجتماعی در دانشگاه توجه جدی بشود.

کلیدواژه‌ها


-         آغاز، عسل، نگین تاجی، فهمیه (13929، اعتماد درون سازمانی: عاملی کلیدی در جهت تسهیم واقعی دانش، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 28، صص 67-86.
-         اسکندری، فاطمه، ولوی، پروانه (1396)، بررسی موانع و راهکارهای تسهیم دانش در شرکت‌های مستقر در پارک­های علم و فناوری، فصلنامه مطالات متابداری و علم اطلاعات، سال نهم، شماره 2 (پیاپی 20)، صص 59-86.
-         الوانی، سیدمهدی، عصار، محمدتقی، عابدینی، لیلا (1390)، بررسی رابطه اعتماد با تسهیم دانش در معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 6 (3)، 389-400.
-         تقی زاده کرمان، نفیسه، حسینقلی زاده، رضوان، جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره (1394)، آسیب شناسی تولید دانش در هسته­های پژوهشی علوم انسانی، راهبرد فرهنگ، شماره 30، صص 162-188.
-         فرج پهلو، عبدالحسین، سلیمان پور قرابقلو، سمیرا، حیدری، غلامرضا (1395)، اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 93-94، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات،  سال هشتم، شماره 2 (پیاپی، 18)، 19-44.
-         قائم پور، محمدعلی (1393)، تعاملات و ارتباطات اجتماعی و علمی در دانشگاه صنعتی شریف از نظر دانشجویان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 20، شماره 4، صص 121-95.
-         سرلک،محمدعلی، اسلامی، طاهره (1390)، تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی، نشریه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 8، صص 1-18.
-         Bavik, Yuen lam, Tang, Pok Man, Shao, Ruodan, Lam, Long Wai (2017), Ethical leadership and employee Knowledge sharing: Exploring dual-mediation Paths, The leadership Quarterly, 10 (3): 1-14.
-         Bock, G. W., Zmud, R. W., Kim, Y. G. & Lee, J. N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS quarterly, 2, 87-111.
-         Booth, Sharon Elizabeth (2012), cultivating knowledge sharing and trust in online communities for educators, educational computing research, 47 (1), 1-13.
-         Chen, Tsung-Yi, Chen, Yuh-min, Chen, Pen-Yuan, Lin, Chia-Jou (2017), Atwo-Dimensional Knowledge Authorization Evaluation Method enabling inter-enterprise knowledge sharing, Computers and industrial engineering, 4 (1): 1-30.
-         Cui, Xiling (2017), In-and extra-role Knowledge sharing among information technology professionals: The five-factor model perspective, International Journal of Information Management, 37 (4): 380-390.
-         Chen, Peng-Ting, Kuo, Shu-chen (2017), Innovation resistance strategic implications of enterprise social media websites in Taiwan through Knowledge sharing perspective, 24 (4): 1-15.
-         Ensign, Prescott C (2009), Knowledge sharing among scientists Why reputation Matters for R&D in multinational firms, Palgrave Macmillan.
-         Gaal, Zoltan, Szabo, Lajos, Obermayer-Kovacs, Nora and Csepregi, Aniko (2015),  Exploring the Role of Social Media in Knowledge Sharing Electronic Journal of Knowledge Management Volume 13 Issue 3, 185-197.
-         Islam, Zahidul, Maheen Ahmed, Sylvana, Hasan, Ikramul, uddin Ahmed, Sarwar (2011). Organiztional culture and Knowledge sharing: Empirical evidence from Service organization, African Journal of Business Management, 5 (14), 5900-5909.
-         Kang, Youn Jung, Lee, Jin Young, Kim, Hee-Woog (2017), A psychological empowerment approach to online knowledge sharing, Computers in Human Behavior 74, 175-187.
-         Jinyang, Li (2013), Knowledge sharing in virtual Communities: A social exchange Theory Perspective, Journal od Industrial Engineering and Management, 8 (1): 170-183.
-         Lee, J. N (2001), The impact of Knowledge sharing, Organizational Capability and partnership quality on IS outsourcing success, Information & management, 38 (5): 323-335.
-         Levin, D. Z., Cross, R (2004) The strength of weak ties you can trust: the mediating role of trust in effective knowledge transfer, Management Science, 50 (11), 1477-1490.
-         Royster S (2013), working with Big data. Occupational Outlook Quarterly, Available at: http:// www. Bls.gov/ careeroutlook/ 2013/fall/art 01.pdf, 2-10.
-         Mallasi, Hisham, Ainin, Sulaiman (2015), Investigating Knowledge sharing Behaviour in Academic Environment, Journal of Organizational Knowledge Management, DOI,64,3253, 1-20.
-         Mc Neish, Joanne, Singh Mann, Inder Jit (2010), Knowledge sharing and trust in organizations, The Iup Journal of Knowledge management, 5 (1): 19-38.
-         Nassuora, Ayman Bassam, Hasan, Shahizan (2008), Knowledge Sharing among Academics in Institutions of Higher learning, The electronic Journal of Knowledge management, 5 (4), 164-173.
-         Navimipour, Jafari, Charband, Nima, ,Yeganeh (2016). Knowledge sharing mechanisms and techniques in project teams: Literature review, classification, and current trend,  Computers in Human Behavior 62 ,730-742.
-         Naachimthu, K, P (2007). We are from Knowledge sharing culture, Management & Labour studies, 32 (3): 369-374.
-         Pai, Jung, Chi (2006) "An empirical study of the relationship between knowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP)", Management Decision, 44 ( 1),.105 – 122.
-         Osman, Suhaila, Mat Kamal, Siti Nuur, Nazri Ali, Mohammad, Munirah Mohd Noor, Jannah, WahiAnuar, Muhammad Asyraf, Othman, Razifah (2015), Mechanisms of Knowledge sharing among Undergraduate students in UiTM Johor, Procedia Economics and Finance 31 (10); 903-908.
-         Yeon, Kyeong Nam, Wong, Siew Fan, Chang, Younghoon, Park, Myeong-Cheol (2015), Knowledge sharing behavior among community member in Professional research information center, Information development, 5 (3), 1-18.
-         Zahedi, Mansooreh, Shahin, Mojtaba, Babar, Muhammad Ali (2016), A systematic review of Knowledge sharing challenges and practices in global software development, International Journal of information Mnagement, 36, 995-1019.
-         Vajjhala, Narasimha Rao, Vucetic, Jelena (2013), Key Barriers to Knowledge Sharing in Medium-Sized Enterprises in Transition Economies, International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 13.
-         Yang, S., Farn, C (2009), social capital, behavioral control, and tacit Knowledge sharing: A multi-informant design, International Journal of Information management, 29 (3), 210-218.
-         Wang,Sheng, Noe, Raymond A (2010), Knowledge sharing: A review and directions for future research, Human Resource management review, 20 (9), 115-131.