نویسنده = �������� �������� ����������
تحرک اجتماعی میان‌نسلی در بین شهروندان تهرانی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 201-232

10.22059/ijsp.2021.82684

نوروز هاشم زهی؛ بهرام قدیمی