نویسنده = محمد تقی کرمی قهی
تربیت بنات و فرایند تمدن گستری تحلیل گفتمان‌ اصلاح گرایانه درباری در عهد ناصری

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 45-68

10.22059/ijsp.2023.92826

وحید شالچی؛ زهره عزیزآبادی؛ محمد تقی کرمی قهی؛ سمیه شالچی


آسیب‌شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 329-424

10.22059/ijsp.2022.87917

محمد علی ایرانمنش؛ جعفر هزارجریبی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد تقی کرمی قهی