مطالعة عوامل اجتماعی مؤثر بر کار کودکان و پیامد آموزشی ناشی از آن مورد مطالعه روستای کراده، شهرستان جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعة روستایی

چکیده

‌در کشورهای در‌حال‌توسعه کودکان مانند سایر اعضای خانواده برای کمک به وضعیت اقتصادی خانواده به‌ کار گرفته می‏شوند که بسیاری مواقع از درس و مدرسه باز‌می‏مانند. در کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل اهمیت به کیفیت نیروی کار به سن فعالیت رسیده از جنبة اقتصادی کار کودکان کاسته شده و به جنبة آموزشی و تربیتی آن افزوده شده است. تئودور شولتز، اولین نظریه‏پرداز سرمایة انسانی معتقد به دو بعد از سرمایه‏گذاری انسانی یعنی سرمایه‏گذاری در تندرستی و سرمایه‏گذاری در آموزش است. سؤال اصلی این پژوهش این است که چه عواملی در پیدایش کار کودکان مؤثرند و کار کودکان در روستا چه پیامدی در آموزش آن‌ها داشته است؟ روش انجام این پژوهش تمام‏شماری است. حجم نمونة کودکان 10‌ـ 14‌سالۀ روستای کراده از توابع شهرستان جهرم شامل 70 نفر است. عمده‌ترین یافته‌های این پژوهش نشان می‏دهند که وضعیت اقتصادی، فرهنگی‌ـ اجتماعی خانواده و وضعیت جسمانی والدین، جزء دلایل مهم کار کودکان در روستاست و ترک تحصیل و نبود پیشرفت تحصیلی، از آثار مهم کار کودکان است.

کلیدواژه‌ها