درنگ فرهنگی در پذیرش نظام حقوقی مدنی در زیست جهان اقشار مختلف زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مقاله با استفادۀ از دیدگاه زنان فرهیخته و اندیشمند و با روش نظریۀ زمینه‌ای و با انجام مصاحبۀ عمیق از 25 نفر از اساتید دانشگاه‌ها، مناسبات ارزش‌های زیست‌جهان اقشار مختلف زنان با پذیرش نظام حقوقی مدنی بررسی شد. از نظر مشارکت‌کنندگان بخشی از قانون به نفع زنان و بخش‌هایی از آن نیز ناعادلانه است، آن بخشی هم که به نفع زنان تدوین شده است در ضمانت اجرایی مشکل دارد. از نظر مشارکت‌کنندگان، نظام حقوقی از زیست‌جهان زنان تأخر و در حوزۀ زنان خلأ و نقص دارد. با رواج مردسالاری، تبعیض و تعصب در محیط قانون‌گذاری، روح قوانین نیز مردانه شده و کمتر می‌تواند از زن حمایت کند. از نظر برخی از آنها قانون مطابق با جامعۀ سنتی است و نظام حقوقی بدون تحقیق و توجه عمیق به تجربۀ زیسته و کنش ارتباطی زنان به تدوین قوانین می پردازد. در این بررسی هر 25 استاد مشارکت‌کننده برآن بودند که نظام حقوقی به زیست‌جهان زنان توجه کمی داشته و از آن تأخر دارد.
 

کلیدواژه‌ها