پیامدهای ضعف فرهنگ کار در بهره‌وری کارکنان دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ایران

2 استاد جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ایران

3 استاد جامعه شناسی،دانشگاه شهید بهشتی تهران،دانشکده علوم اجتماعی، ایران

چکیده

در عصر دانش محوری، ارزشمندترین سرمایه سازمان های پیشرو، فرهنگ کار است؛ و مهمترین روش کسب موفقیت آنها، مدیریت و پیاده سازی صحیح و کارآمد دستورالعمل‌هایی در جهت تقویت فرهنگ کار است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی پیامدهای ضعف فرهنگ کار در بهره‌وری کارکنان دانشگاه و تأثیر مؤلفه‌های فرهنگ کار در میزان افزایش بهره‌وری کارکنان دانشگاهی است. جامعه آماری پژوهش را کارمندان دانشگاه‌های شهرستان سبزوار تشکیل می‌دهند. این تعداد در زمان پژوهش 433 نفر می باشند و نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان 205 نفر تعیین شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه با طیف 5 تایی لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان جامعه شناسی و اساتید راهنما و با استفاده از فن تحلیل عامل تأییدی مورد قبول قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فرهنگ کار با هر یک از مؤلفه‌های بهره­وری کارکنان، رابطه مثبت و معناداری دارد. در بین مؤلفه‌های فرهنگ کار، عوامل سازمانی، با ضریب همبستگی 754/0، قوی‌‌ترین و عوامل اقتصادی، با ضریب همبستگی 484/0، ضعیف‌ترین رابطه را با فرهنگ کار و در بین مؤلفه‌های بهره­وری کارکنان، بعد مشارکت، با ضریب همبستگی 805/0، قوی‌ترین و بعد تعهد سازمانی، با ضریب همبستگی 557/0، ضعیف‌ترین رابطه را با بهره‌وری کارکنان داشته است. بنابراین می‌توان گفت فرهنگ کار نقش مؤثری در توسعه و بهره‌وری کارکنان دارد و می‌تواند میزان بهره‌وری و کیفیت کار را در کارکنان دانشگاهی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


 • ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری، (1383)، توسعة روستایی با تأکید بر جامعة روستایی ایران، چاپ هشتم، تهران: نشر نی.
 • جعفری مصطفی و حبیبی محمود، (1381)، « فرهنگ کار»، ماهنامه تدبیر، 13 (125)، صص70-73.
 • چلبی، مسعود، (1385)، تحلیل اجتماعی در فضای کنش مقالات «تعهد کار» و «مطالعه پیمایشی اخلاق کار در سه شهر ایران»، چاپ اول، تهران: نشر نی، صص. 129- 188.                              
 • حاجی جباری علیرضا و سرآبادانی مهدی، (1386)، راهنمای کاربردی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • حائری اردکانی محمود، (1387)، «ارزیابی گسترش اتحادیه تجاری «اکو»»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی: رشد و توسعه پایدار، شماره 25 (26 )،صص179-204.
 • زحمتی محمد حسین، (1392)، بررسی تاثیر توانمندسازی بر بهره وری کارکنان: کارکنان سازمان مالیاتی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.ص120.
 • طالقانی غلامرضا، فرهنگی علی اکبر، تنعمی محمدمهدی و زرین نگار محمدجعفر، (1390)، « بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری مطالعه ی موردی: بانک سامان»، فصلنامه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دوره 3، شماره 7 پاییز 1390 صص 115-130.
 • ظهیری نیا مصطفی، نیکخواه هدایت الله، بهروزیان بهروز، (1395)، « بررسی فرهنگ کار و عوامل مؤثّر بر آن در بین کارکنان دانشگاه های شهرستان بروجرد»،  فصلنامه ی مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، (4)، بهار 1395 صفحات133-144.
 • گل افشانی علی،گوران اریمی ارسطو و فضلی سیده فاطمه، (1394)، « رابطه سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در کارکنان مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران»، مجله مهندسی فرآیندها، (2) بهار و تابستان ص 125.
 • گیدنز آنتونی، (1373)، مقدمه ای بر جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
 • محمودی علی، (1395)، «بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری با منظرهای عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی»، فصلنامه تحقیقات جدید درعلوم انسانی،شماره ششم، تابستان،صص 109-118.
 • مورهد جی وگریفین آر، (1380)، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلام رضا معمار زاده، چاپ هشتم، تهران، انتشارات مروارید.
 • میرکمالی، محمد، (1383)، مبانی مدیریت منابع انسانی، چاپ اول، تهران: نشر یسطرون.
 • Abeysekeraa, I. & Guthrieb, J. (2004). Human capital reporting in a developing nation. The British Accounting Review, 36: 251–268.
 • Beloor Vanishree, Nanjundeswaraswamy T S, Swamy D R.(2017).”Employee Commitment and Quality of Work Life–A Literature Review”. The International Journal of Indian Psychology. January-March, Volume 4, Issue 2, No. 86, pp. 2349-3429.
 • Chompookum, D., Derr, B. C. (2004).”The Effects of Internal Orientations on Organizational Citizenship Behavior", Thailand Career Development International journal, 9, pp. 406-423.
 • Crispen Chipunza and Bulelwa Malo (2017).”Organizational culture and job satisfaction among academic professionals at a South African university of technology”. Problems and Perspectives in Management, 15 (2),pp. 148-161.
 • Danica Bakotić (2016).”Relationship between job satisfaction and organizational performance”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29:1, pp.118-130.
 • Denison, Daniel (2000),"Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang?" International Institute for Management Development, Chapter 2,290-325.
 • Jha, S. K. (2014). “Creating work culture for talent management”. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(4), pp. 47-54.
 • Kabelo Kelepile Minerals Development Company, Gaborone, Botswana(2015).“Impact of Organizational Culture on Productivity and Quality Management: a Case Study in Diamond Operations Unit, DTC”, International Journal of Research in Business Studies and Management .Volume 2, Issue 9, September, PP. 35-45 ISSN 2394-5923.
 • Mahdiyeh Mohammad, Nakhaei Hossein, Kebriaei Ali.)2016.(“Impact of Organizational Culture on Productivity: A Study among Employees of Ministry of Youth and Sports, Iran”. International journal of humanities and cultural studies.volume3 issue 3 December ISSN 2356-5926. http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index, pp. 170-177.
 • Paglis, L. & Green, S (2002). “Leadership self-efficacy and manager, motivation for leading change”. Journal of organizational behavior, 23, pp. 215-235.
 • Smith, A. & Noble, C. (2004). "The Impact of Organizational Change". Journal of Training and Development, 8(2), 94- 110.
 • Suutari, V. & Taka, M. (2004). “Career anchors of managers with global careers”, Journal of Management Development, 23(9), pp. 847-899.