کلیدواژه‌ها = مسائل اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری


2. عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی


3. نقش تصویر در روایت مسائل اجتماعی ایران: گزارش یک تجربه

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

اعظم راودراد؛ کیوان کریمی؛ احمد مرادی