کلیدواژه‌ها = جوانان
بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مصرف مواد اعتیادآور (مورد مطالعه: جوانان شهر قزوین)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 209-228

10.22059/ijsp.2023.92833

موسی سعادتی؛ فرشته جعفری؛ امیر غفران خواه؛ طاها عشایری


مسمومیت دارویی عمدی به‌مثابه خودکشی: زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 217-240

10.22059/ijsp.2020.76174

ستار پروین؛ ابراهیم اخلاصی؛ سیدمهرداد نظری آدریانی


واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-28

10.22059/ijsp.2016.63789

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری


بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: جوانان 20 تا 30 سالۀ شهرستان خدابنده)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-17

10.22059/ijsp.2014.53752

عادل ابراهیمی لویه؛ علی صحبتی ها؛ همایون رضایی زاده