دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-251 
8. فرایند خلق بی‎تفاوتی اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیان

صفحه 165-190

فاطمه سادات علمدار؛ محمدرضا جوادی‎یگانه؛ جبار رحمانی