کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 9
1. عوامل جامعه شناختی تاثیرگذار بر استفاده از برند در میان زنان مراجعه‌کننده به مراکز خرید شهر تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 259-276

افسانه توسلی؛ فاطمه سمواتی؛ معصومه فتحعلی زاده


5. بررسی تأثیر هنجارهای زیست‌محیطی بر بازیافت پسماندهای خانگی: موردمطالعۀ منطقۀ هفت تهران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 215-236

بنفشه آقایی ابیانه؛ صادق صالحی؛ عبدالحسین کلانتری


6. بررسی ترکیبی و ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی و ویژگی‌های کار آنان در تهران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 391-416

مروئه وامقی؛ پیام روشنفکر؛ معصومه دژمان؛ حسن رفیعی؛ آمنه ستاره فروزان


7. تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های توسعۀ پایدار شهری در تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 333-357

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری


8. عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی


9. مقایسه برخی ویژگیهای روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

سعید مدنی قهفرخی؛ پیام روشنفکر؛ هما مداح