کلیدواژه‌ها = تهران
مسئله تجرد: سوژه و زیست‌جهانِ نو پدید دختران شهر تهران

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 7-43

10.22059/ijsp.2021.84965

جواد مداحی؛ بیژن زارع؛ سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب پور گتابی


بررسی ترکیبی و ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی و ویژگی‌های کار آنان در تهران

دوره 6، شماره 2، دی 1394، صفحه 391-416

10.22059/ijsp.2015.58570

مروئه وامقی؛ پیام روشنفکر؛ معصومه دژمان؛ حسن رفیعی؛ آمنه ستاره فروزان


تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های توسعۀ پایدار شهری در تهران

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 333-357

10.22059/ijsp.2013.52264

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری


عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی


مقایسه برخی ویژگیهای روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران

دوره 1، شماره 3، آذر 1389

سعید مدنی قهفرخی؛ پیام روشنفکر؛ هما مداح