کلیدواژه‌ها = اعتیاد
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه کیفی تجربه‌زیسته اعتیاد به ماری‌جوآنا در میان دانشجویان شهر تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 237-258

میثم فرخی؛ امین شهبازی


2. سبب‌شناسی اعتیاد زنان (مقایسه دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان، متخصصان و مردم)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-162

صلاح الدین قادری؛ رویا نوری؛ جلیل کریمی


3. انجمن‌معتادان‌گمنام و اثربخشی رویکردهای اخلاق‌محور در بازپروری معتادان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 219-249

سید ضیاء هاشمی؛ مریم شعبان


4. تحلیل و بررسی کیفی عوامل مؤثر بر همسر‌کشی در بین زنان و مردان (مطالعۀ موردی: زندانیان اصفهان)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 193-214

فریدون وحیدا؛ حسینعلی سبزه؛ حامد ذاکری


5. برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار جنوب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 273-296

سید حسین سراج زاده؛ امید عزیززاده


7. اعتیاد به مثابه بیماری؛ نگرش نمونه ای از ساکنان شهر تهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج زاده؛ فریق میرو قشلاق


8. اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

رحمت الله صدیق سروستانی؛ آرش نصراصفهانی


9. ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

محمدتقی کرمی؛ سیدمهدی اعتمادی‌فرد