دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، آبان 1402، صفحه 1-232 ((بهار و تابستان 1402)) 
نگاشت موضوعی فرهنگی اجتماعی فضای مجازی

صفحه 41-63

10.22059/ijsp.2023.360959.671139

محمدساجد هاشمی؛ علی اسماعیل پور؛ محمدرضا عرب بافرانی


خط‌مشی‌گذاری جمعیّت در ایران (نتایجی از مطالعه مرور دامنه‌ای)

صفحه 89-111

10.22059/ijsp.2023.355990.671111

بهرام صمدنیا؛ حسن دانایی فرد؛ فاطمه ترابی؛ سیدحسین کاظمی؛ رسول صادقی


تفاوتهای گروهی در احساس نابرابری جنسیتی در خانواده

صفحه 259-280

10.22059/ijsp.2023.261158.670376

رقیه (آیسان) پناهی؛ حسن سرایی؛ علی رضا کلدی؛ صمد عابدینی