دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 7-295 (این شماره در مرداد ماه ۱۳۹۹ منتشر شده است) 
زمینه‌‌های شکل‌گیری دست‌فروشی در شهر رشت

صفحه 245-269

10.22059/ijsp.2020.77490

هوشنگ نایبی؛ علی اصغر سعیدی؛ مهرداد توکلی راد


شماره‌های پیشین نشریه

این شماره در مرداد ماه ۱۳۹۹ منتشر شده است
اسفند 1398، صفحه 7-295
این شماره در اردیبهشت 1399منتشر شده است.
اردیبهشت 1398، صفحه 7-311