دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-250 
مسئله اجتماعی همسرآزاری و مدلیابی راهکار تاب‌آوری خانواده

صفحه 173-189

10.22059/ijsp.2023.92831

زینب رحیمی؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ رویا کوجک انتظار؛ فریبا حسنی