بررسی ارتباط کیفیت زندگی با تغییرات دینداری دانشجویان

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-19

10.22059/ijsp.2013.50656

غلامرضا جمشیدیها؛ موسی عنبری؛ مهدی محمدی


بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: جوانان 20 تا 30 سالۀ شهرستان خدابنده)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-17

10.22059/ijsp.2014.53752

عادل ابراهیمی لویه؛ علی صحبتی ها؛ همایون رضایی زاده


صفحات آغازین و فهرست

دوره 5، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-3

10.22059/ijsp.2014.55736


واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-28

10.22059/ijsp.2016.63789

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در بین افراد متأهل شهر آران و بیدگل

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 155-186

10.22059/ijsp.2013.52140

اسداله بابایی فرد؛ محمد شاهمیرزایی بیدگلی‌


وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389

سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی


طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

دوره 1، شماره 3، آذر 1389

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی


اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

رحمت الله صدیق سروستانی؛ آرش نصراصفهانی


نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 25-51

10.22059/ijsp.2018.65052

سید احمد فیروزآبادی؛ شکوه دیباجی فروشانی


داغِ ننگ‌سازی و پزشکی‌شدن مسائل روانی: مطالعه‌ای برساخت‌گرایانه دربارۀ مسئلۀ افسردگی در شهر تبریز

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 27-50

10.22059/ijsp.2015.56918

ابوعلی ودادهیر؛ حسین ذلولی؛ حسین بنی فاطمه؛ فریده نبیلی