تعداد مقالات: 206
2. بررسی ارتباط کیفیت زندگی با تغییرات دینداری دانشجویان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-19

غلامرضا جمشیدیها؛ موسی عنبری؛ مهدی محمدی


3. بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: جوانان 20 تا 30 سالۀ شهرستان خدابنده)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

عادل ابراهیمی لویه؛ علی صحبتی ها؛ همایون رضایی زاده


4. صفحات آغازین و فهرست

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-3


5. تأثیر روابط و پیوندهای خویشاوندی بر میزان آسیب‌های اجتماعی در استان‌های کشور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-26

هوشنگ نایبی؛ بهنام لطفی خاچکی


6. جلد و صفحات اول

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-5


8. واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری


9. روند‌ معناسازی در تقابل تهیدستان شهری و دولت: مطالعه شهر تهران 1358-1345

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-21

احمد نادری؛ آریاسپ دلورانی


13. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در بین افراد متأهل شهر آران و بیدگل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-186

اسداله بابایی فرد؛ محمد شاهمیرزایی بیدگلی‌


14. وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389

سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی


15. طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی


16. اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

رحمت الله صدیق سروستانی؛ آرش نصراصفهانی


18. تبیین جامعه شناختی چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با مدارای اجتماعی شهروندان شهر تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-39

پروانه بیاتی؛ اسماعیل جهانبخش؛ شاپور بهیان


21. آسیب ‏شناسی تغییرات در سبک زندگی دختران روستایی (مورد مطالعه: روستای صوفی آذربایجان غربی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-49

محمد عباس زاده؛ لیلا نصرالهی وسطی؛ لیلا دانش


22. نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-51

سید احمد فیروزآبادی؛ شکوه دیباجی فروشانی


23. نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری در سازگاری پس از طلاق زنان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-50

اکرم نامداری؛ نسیم نوری


24. داغِ ننگ‌سازی و پزشکی‌شدن مسائل روانی: مطالعه‌ای برساخت‌گرایانه دربارۀ مسئلۀ افسردگی در شهر تبریز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-50

ابوعلی ودادهیر؛ حسین ذلولی؛ حسین بنی فاطمه؛ فریده نبیلی